Wersje językowe
Wersje językowe
Regulamin Karty Prezentowej

 

Regulamin Karty Prezentowej obowiązujący od 11.05.2022 r.

  1. Definicje
  2. Postanowienia ogólne
  3. Zasady korzystania z Karty Prezentowej D’ALCHÉMY
  4. Aktywacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY
  5. Rozliczenia i reklamacje
  6. Zwrot Karty Prezentowej D’ALCHÉMY
  7. Postanowienie końcowe

I. Definicje

1. Wydawcą Karty Prezentowej D’ALCHÉMY jest d'Alchemy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 55A, 00-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594063, zwana dalej jako “Wydawca”.

2. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY to elektroniczny bon towarowy, zakupiony w sklepie internetowym pod adresem https://dalchemyskincare.comprowadzonym przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów oferowanych przez Wydawcę. Karta Prezentowa może mieć równowartość nie mniejszą niż 150 zł i nie większą niż 500 zł.

3. Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową D’ALCHÉMY w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wydawcy. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY może być przekazana osobie trzeciej, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

3. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej D’ALCHÉMY.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez Nabywcę określonej ilości środków pieniężnych, wyrażonej w złotych - do przekazania mu Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, która uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towar sklepie Internetowym https://dalchemyskincare.com.

2. Nabywca zobowiązuje się w zamian do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Prezentowej D’ALCHÉMY. Akceptowaną przez Wydawcę formą płatności za Kartę Prezentową D’ALCHÉMY jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), pobranie, przelew bankowy na rachunek Wydawcy oraz płatności elektroniczne, takie jak BLIK, PAY PAL. Wartość Karty Prezentowej D’ALCHÉMY jest oznaczona bezpośrednio na karcie, potwierdzeniem wartości karty jest również dowód jej zakupu (paragon lub faktura).

3. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com. Środki zgromadzone na Karcie Prezentowej D’ALCHÉMY można wymienić na wszystkie produkty i zestawy, dostępne w momencie jej realizacji w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com.

4. Realizacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY polega na nabywaniu za jej równowartość towarów oferowanych przez D’ALCHÉMY, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. VI ust. 1.

6. Realizacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Prezentowej D’ALCHÉMY w sposób nieuprawniony.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe D’ALCHÉMY, które zostały utracone lub zrealizowane przez nieuprawnione osoby, po ich przekazaniu Nabywcy.

8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) oraz nieuprawnionego użycia lub zniszczenia Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, jeśli zdarzenia te wystąpiły po przekazaniu karty Nabywcy.

9. Aktywacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY następuje z chwilą jej zakupu w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com.

10. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej zakupu. Termin ważności Karty Prezentowej D’ALCHÉMY jest oznaczony bezpośrednio na karcie, za wyjątkiem kart zamawianych w formie cyfrowej).

 

III. Zasady korzystania z Karty Prezentowej D’ALCHÉMY

1. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY może być realizowana w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.comwyłącznie pod warunkiem jej uprzedniego opłacenia oraz aktywacji.

2. Kartą Prezentową D’ALCHÉMY nie może zostać opłacony zakup produktów, gdy wartość produktów w koszyku użytkownika jest niższa, niż wartość Karty Prezentowej D’ALCHÉMY.

3. W celu realizacji Karty Prezentowej D’ALCHÉMY należy wpisać unikalny numer karty w koszyku w pole oznaczone opisem “KUPON RABATOWY”, a następnie zaakceptować poprzez kliknięcie w przycisk „UŻYJ”. W wyniku tej operacji w koszyku klienta wyświetli się rabat o równowartości kwoty Karty Prezydentowej D’ALCHÉMY. Transakcję należy ostatecznie zaakceptować, klikając na przycisk „KUPUJĘ”.

4. Jeśli wartość kupowanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką (przy wyborze opcji “dostawa za pobraniem”), bądź za pomocą płatności elektronicznych (np. BLIK, przelew bankowy, karta kredytowa, PayPal etc.).

5. Płatność z tytułu jednego zamówienia składanego w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com może być dokonana za pomocą środków zgromadzonych na jednej karcie upominkowej. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY nie może zostać wykorzystana na zakup produktów objętych promocją, z użyciem kuponów rabatowych. Użytkownik karty nie jest uprawniony do korzystania z aktualnych promocji, realizowanych za pomocą kuponu rabatowego.

6. Użytkownik nie ma możliwości realizacji Karty Prezentowej D’ALCHÉMY w następujących przypadkach:

a) upływ terminu ważności Karty Prezentowej (12 miesięcy po jej aktywacji/zakupie)

b) brak technicznej możliwości realizacji Karty Prezentowej D’ALCHÉMY (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Prezentowej D’ALCHÉMY w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie

c) w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę

7. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Prezentowej, leżących po stronie Wydawcy, Wydawca – o ile weryfikacja oryginalności Karty Prezentowej D’ALCHÉMY oraz jej salda będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą wartości Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy Karta Prezentowa D’ALCHÉMY została uprzednio opłacona.

 

IV. Aktywacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY

1. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY jest kartą tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Karty Prezentowej D’ALCHÉMY następuje maksymalnie w ciągu 48 godzin roboczych od finalnej realizacji zakupu karty w sklepie internetowym https://dalchemyskincare.com.

3. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY nieaktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.

4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej D’ALCHÉMY jest paragon fiskalny lub faktura.

5. Zakup Karty Prezentowej D’ALCHÉMY nie podlega żadnym upustom oraz rabatom.

6. Punkty gromadzone w ramach Programu Lojalnościowego będą naliczane w chwili zakupu Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, proporcjonalnie do wysokości jej równowartości, a nie w momencie jej realizacji, czyli w momencie nabywania w zamian za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez D’ALCHÉMY (na zasadach określonych w Regulaminie). Wyłącznie dopłata środków, wynikająca z realizacji zamówienia przekraczającego wartość Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, uprawnia Użytkownika do otrzymania punktów w ramach Programu Lojalnościowego, punkty naliczane są proporcjonalnie do wysokości kwoty dopłaty (na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego D’ALCHÉMY).

 

V. Rozliczenia i reklamacje

1. Nabywca w związku z zakupem Karty Prezentowej D’ALCHÉMY otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny lub fakturę, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Prezentowej D’ALCHÉMY. Paragon fiskalny oraz faktura potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Prezentowej D’ALCHÉMY.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Prezentowej D’ALCHÉMY będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje mogą być składane na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego D’ALCHÉMY.

 

VI. Zwrot Karty Prezentowej D’ALCHÉMY

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Prezentowej D’ALCHÉMY w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że karta jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane ani w całości ani w części przez upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty w żadnej innej formie nie przysługuje. Użytkownikowi, który nie jest jednocześnie Nabywcą Karty Prezentowej D’ALCHÉMY, prawo zwrotu nie przysługuje.

2. Zwrot Karty następuje poprzez:

a) w przypadku karty drukowanej odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zwrotu zakupionych towarów, opisanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego D’ALCHÉMY;

b) w przypadku karty cyfrowej – odesłanie jej drogą elektroniczną na adres [email protected], wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zwrotu zakupionych towarów, opisanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego D’ALCHÉMY.

3. Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

4. Użytkownik Karty Prezentowej D’ALCHÉMY ma prawo odstąpić od umowy zakupu towarów opłaconych kartą, na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego , jednak w takim przypadku Użytkownik otrzyma wyłącznie zwrot kwoty dopłaty (różnicy pomiędzy łączną kwotą zamówienia a wartością Karty Prezentowej D’ALCHÉMY). Zwrot maksymalnie do wysokości kwoty wskazanej na dowodzie zakupu, który Użytkownik otrzymał za nabyty towar, nastąpi, za zgodą Użytkownika, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Nabywca wraz z aktywacją Karty Prezentowej D’ALCHÉMY oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Karty Prezentowej D’ALCHÉMY potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Prezentowej D’ALCHÉMY w takim zakresie, w jakim użycie Karty Prezentowej D’ALCHÉMY będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub na konto bankowe), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. VI ust.1 .

4. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli po wydaniu Karty Prezentowej D’ALCHÉMY Nabywcy, karta zostanie zgubiona, skradziona, zniszczona lub wykorzystana bez pozwolenia.

5. Wydanie Karty Prezentowej D’ALCHÉMY stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

6. Karta Prezentowa D’ALCHÉMY w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

8. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem https://dalchemyskincare.com, prowadzonym przez Wydawcę. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do na stronie internetowej https://dalchemyskincare.com.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium