Wersje językowe
Wersje językowe
Polityka prywatności

Polityka prywatności dla Serwisu dalchemyskincare.com

Spis treści

 1. Administrator danych
 2. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
  1. Korespondujący, korzystający z formularzy kontaktowych
  2. Subskrybenci Newslettera i adresaci działań marketingowych
  3. Uczestnicy konkursów
  4. Uczestnicy programów lojalnościowych
  5. Użytkownicy Sklepu internetowego D’Alchemy
  6. Osoby składające reklamacje, odstępujące od umowy i ich przedstawiciele
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie https://dalchemyskincare.com/
 4. Odbiorcy danych>
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
 6. Dobrowolność podania danych/a>
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

1. Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest D’ALCHÈMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594063, o nr NIP 6762498711, REGON 363320775 (dalej: „Administrator”).

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej [email protected]. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W ramach naszego serwisu internetowego, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie:

Korespondujący, korzystający z formularzy kontaktowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej). Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

Subskrybenci Newslettera i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),

rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),

przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),

przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),

wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.

Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,

w celu automatyki reklam za pomocą monitorowania i budowy profilu behawioralnego
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

Uczestnicy konkursów

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

Uczestnicy programów lojalnościowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu realizacji programu lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu prowadzenia powiązanych z programem lojalnościowym działań marketingowych (w przypadku komunikacji elektronicznej bądź głosowej, za uprzednią zgodą na kanał komunikacji),

w celu rozpatrywania powiązanych z programem zgłoszeń i reklamacji,

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji programu lojalnościowego, a po zakończeniu programu lub Państwa udziału - przez okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady, dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Użytkownicy Sklepu internetowego D’Alchemy

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w dalszej części polityki,

w celu realizacji umów z klientami sklepu internetowego, w tym w celu prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
 • newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
 • rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
 • przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),
 • przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),
 • wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,
 • dostarczania spersonalizowanych treści i reklam,
 • dostarczanie powiadomień PUSH.

W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania ze sklepu internetowego), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest [podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną]. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

Osoby składające reklamacje, odstępujące od umowy i ich przedstawiciele

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu rozpatrzenia złożonej reklamacji lub wniosku o odstąpienie od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),

jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

UWAGA: jeśli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

Konsultacje online dotyczące doboru kosmetyków i pielęgnacji skóry

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
Przetwarzanie danych odbywa się w celach:
umówienia konsultacji online, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

wstępnej oceny potrzeb na podstawie ankiety (podstawą przetwarzania jest zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

doboru odpowiednich kosmetyków i udzielenia porad dotyczących pielęgnacji skóry podczas konsultacji online na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia, obrony roszczeń, które mogą powstać na podstawie udzielonych porad, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Państwa dane osobowe zebrane w związku z przeprowadzoną konsultacją online będą przechowywane przez okres 3 lat albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu szkody na osobie – przez okres przedawnienia tych roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.  

3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie https://dalchemyskincare.com/

Media społecznościowe

Na naszej stronie WWW możesz znaleźć odnośniki do naszych profili na stronach społecznościowych. W zakresie w jakim zarządzamy tymi profilami jesteśmy administratorami lub – w zależności od danej usługi - współadministratorami danych osobowych wraz z danym właścicielem portalu społecznościowego, w związku z czym przetwarzamy dane osobowe odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach:

 1. prowadzenia naszego profilu (umieszczanie informacji o promocjach, ofercie, działalności D’Alchemy);
 2. uzyskiwaniu zanonimizowanych danych analitycznych i statystycznych, uzyskiwanych przez dany serwis na podstawie ustalonych przez nas wcześniej parametrach opartych na charakterze naszej klienteli, a także naszych celach w zakresie promocji i marketingu;
 3. marketingu bezpośredniego,
 4. komunikacji z naszymi klientami poprzez narzędzia udostępnione przez dany serwis.

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowie i promocji własnej marki, analizie Twoich preferencji oraz aktywności w celu zapewnienia lepszej działalności firmy oraz zwiększenie jakości naszych usług poprzez poznanie Twoich preferencji, w celu spersonalizowania ofert i w konsekwencji lepszego spełniania Twoich potrzeb

W przypadku portalu Facebook, administratorem bądź współadministratorem (np. w zakresie Facebook Page Insights) Twoich danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie (adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia). Z porozumieniem o współadministrowaniu można się zapoznać pod niniejszym adresie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

W ramach portalu Facebook obowiązują stosowne regulaminy i polityki prywatności. W celu zapoznania się z polityką prywatności Facebooka zachęcamy do odwiedzenia tej strony: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji danego zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

Pliki cookie

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 2. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Powiadomienia PUSH

W celach marketingowych – za uprzednią zgodą – D’Alchemy wysyła poprzez przeglądarki Powiadomienia Push na urządzenie końcowe użytkowników.

Powiadomienia Push o treści marketingowej – w przypadku udzielenia uprzedniej zgody – można wyłączyć w każdej chwili, co wiąże się z cofnięciem zgody na otrzymywanie marketingowych Powiadomień Push. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie treści marketingowych, których dokonywaliśmy przed cofnięciem zgody.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być oznaczone np. przez logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku), przycisk „Lubię to”, lub kciuk w górę, lub też są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj

Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki, stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku „Lubię to” lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika już przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 6. firmom prowadzącym działania marketingowe,
 7. firmom świadczącym usługi automatyki marketingowej – np. SalesManago.
 8. Calendly LLC (USA) – w zakresie umawiania konsultacji dotyczących doboru kosmetyków i udzielenia porad pielęgnacyjnych.

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/526/2464

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku naszych dostawców takich jak Calendly, mediów społecznościowych oraz plików cookies i innych technologii śledzących Państwa dane osobowe mogą być transferowane do USA. Przekazujemy dane osobowe do podmiotów z siedzibą w USA, które biorą udział w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/

W pozostałych wypadkach zawieramy z naszymi dostawcami standardowe klauzule umowne. Więcej informacji, w tym kopie stosowanych przez nas standardowych klauzul umownych można uzyskać po kontakcie z naszym inspektorem danych osobowych: [email protected]

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W ramach gromadzenia danych statystycznych i analitycznych oraz w ramach reklamy kontekstowej i behawioralnej dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Do profilowania dochodzi poprzez gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych poprzez zautomatyzowane analizy Państwa zachowania w trakcie korzystania z portalów społecznościowych oraz naszego sklepu w celu ciągłego ulepszania jej funkcjonowania i oraz świadczonych przez Nas usług.

Powyższe profilowanie służy jedynie polepszeniu jakości Naszych usług i nie wywołuje skutków prawnych, ani nie wpływa na Państwa w jakikolwiek inny podobny sposób.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium