Wersje językowe
Wersje językowe
Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 21.04.2023 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Program lojalnościowy
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Serwis
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 10. Reklamacja i zwrot towaru
 11. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym D’ALCHÈMY pod adresem internetowym: https://dalchemyskincare.com

2. Kontakt  ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem do korespondencji: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro); pod adresem siedziby wskazanym poniżej, adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu +48500032010. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę D’ALCHÈMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594063, o nr NIP 6762498711, REGON 363320775.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Konsument - Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dalchemyskincare.com

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - przez złożone Zamówienia Kupujący składa spółce D'ALCHÈMY Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług https://dalchemyskincare.com  przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych użytkownika z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Kupujący zgodnie postanowią inaczej.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

6. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, nieodpłatna i związana z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu dostawy, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu D’ALCHÈMY. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

7. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Cena brutto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

14. W momencie gdy wartość zamówionych Towarów przekroczy 149 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

16. W Sklepie do każdego zakupu wystawiany jest rachunek lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Rachunek lub faktura są wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedający rozpatruje reklamacje lub zwroty.

17. Rachunek lub faktura VAT wystawiane są automatycznie i przesyłane Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o doręczeniu Zamówienia do Kupującego, na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.  

18. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z części Towaru.

19. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru, z uwzględnieniem pkt II pkt 14 Regulaminu.

20. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar zgodny z umową, wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać. Towar staje się własnością Kupującego w momencie dostawy do Klienta.

21. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową. Regulacja tej odpowiedzialności względem Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ). Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorców za wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

23. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a)    Płatności Online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

b)    Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.

c)    Płatności odroczone PayPo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności odroczonych jest PayPo Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

banner płatności shoper

banner płatności shoper

d) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru. Opcja dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przy płatnościach elektronicznych w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym, a w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek z którego został nadany przelew).

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla zamówień złożonych w PLN, natomiast dostawy do krajów Unii Europejskiej realizowane są dla zamówień złożonych w EURO. Koszty i sposoby dostawy zawiera punkt 5 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL (lub innych m.in. Inpost Kurier, FedEx itp.) oraz Paczkomatów Inpost.

5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia:

Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej:

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Kurier skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

7. Przy dostawie Towaru Kupujący powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem, a następnie dokonać potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie  o zaistniałej szkodzie Sprzedającego.

9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.

10. Zamówienia wysyłane są w dni robocze, w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

11. Termin dostawy wynosi:

a)    1-2 dni robocze - w przypadku dostaw na terenie Polski

b)    do 5 dni roboczych - w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

12. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

V. Program lojalnościowy

1. Program lojalnościowy (dalej zwany „Programem”) jest skierowany do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym D’ALCHÉMY.

2. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne dla użytkowników.

3. Program skierowany jest do pełnoletnich Klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, którzy posiadają aktywne Konto Klienta. W przypadku Klientów nieposiadających Konta, przystąpienie do Programu następuje poprzez założenie Konta w Sklepie Internetowym, do czego wymagane jest wypełnienie internetowego formularza rejestracji dostępnego na stronie sklepu internetowego.

4. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno aktywne Konto Klienta.

5. Na potrzeby korzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z Programu konieczna jest identyfikacja użytkownika (dalej „Identyfikacja”), która następuje poprzez zalogowanie się przez użytkownika na Koncie Klienta w sklepie internetowym. Jeżeli nie dokonano Identyfikacji przy zakupie, nie ma możliwości późniejszego naliczenia Punktów za taki zakup, np. na podstawie okazanego paragonu.

6. Za każdy zakup w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, przy którym dokonano Identyfikacji użytkownika (dalej „Zakup”), użytkownik otrzymuje Punkty (zwane dalej „Punktami”), które zapisywane są na indywidualnym Koncie Klienta na zasadach opisanych poniżej:

a) za każde pełne 10 zł wydane na Zakupy użytkownik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości Zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych;

b) poprzez Zakup należy rozumieć jedną transakcję sprzedaży, niezależnie od tego, czy w danej transakcji Użytkownik zakupił jeden produkt, czy więcej produktów;

c) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę nabywanych produktów bez uwzględniania kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki;

d) punkty przyznawane są automatycznie po realizacji zamówienia (dostarczeniu przesyłki).

7. Sprzedawca uruchamia promocję, której celem jest premiowanie za pomocą punktów lojalnościowych zarejestrowanych użytkowników, zamieszczających w sklepie internetowym opinię o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Opinie wystawione przez użytkowników są weryfikowane przez Sprzedającego, przed ich publikacją. Zarejestrowany Użytkownik może wystawić wyłącznie jedną opinię dla każdego produktu, oferowanego przez Sprzedawcę.

Za każdą opublikowaną opinię użytkownik otrzymuje 10 pkt w programie lojalnościowym. Punkty promocyjne w programie lojalnościowym zostają naliczone w momencie publikacji przez administratora wystawionej przez użytkownika opinii. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji opinii bez podawania przyczyn, w szczególności gdy naruszają one zasady współżycia społecznego (obraźliwe sformułowania, opinie skrajnie nierzetelne) bądź noszących znamiona działań z zakresu nieuczciwej konkurencji. Promocja trwa od momentu jej uruchomienia przez Sprzedawcę do końca dnia roboczego, w którym Sprzedawca podjął decyzję o jej zakończeniu.

8. Jeżeli użytkownik skorzysta z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych wówczas Punkty przyznane za ten Zakup zostaną anulowane.

9. Punkty zebrane na Koncie przez użytkownika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta. Czas liczony jest osobno dla punktów dodanych w ramach jednego wydarzenia, np. za rejestrację. W pierwszej kolejności zużywane są najstarsze punkty.

10. Użytkownik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów wymieniając je na nagrody (Towary) za symboliczną dopłatą 1 zł.

11. Lista nagród możliwych do zdobycia za dopłatą 1 zł, wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody.

12. Zmiana listy wskazanej w ust. 11 odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy i nie stanowi zmiany Regulaminu.

13. Punkty są odliczane automatycznie z konta użytkownika, po wymianie ich na nagrody.

14. Zgromadzone punkty nie mogą być wykorzystywane do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.

15. Sprzedawca może stosować promocyjne zasady zamiany Punktów na Rabaty lub inne korzyści, które można uzyskać w zamian za Punkty (np. prezenty, produkty gratis), odbiegające od podstawowych zasad opisanych powyżej. Zasady promocyjne nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia użytkowników w stosunku do zasad podstawowych.

16. Ograniczenia dotyczące Punktów:

a) punkty i uprawnienia wynikające uczestnictwa w Programie nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone przez użytkownik na osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie osoby są użytkownikami Programu, czy nie;

b) użytkownik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby;

c) użytkownik może korzystać z Punktów tylko na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zasadach przewidzianych w dodatkowych akcjach promocyjnych, które mogą być prowadzone przez Organizatora. Punkty zbierane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na środki pieniężne w jakiejkolwiek innej postaci.

17. Sprzedawca może czasowo zablokować Konto Klubu danego uczestnika lub trwale wykluczyć uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) uczestnik narusza postanowienia Regulaminu;

b) uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe;

c) uczestnik podał się za inną osobę;

18. Konto zablokowane może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny blokady.

19. Jeżeli użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane na potrzeby Programu, wówczas dalszy udział użytkownika w Programie będzie niemożliwy.

20. W przypadku wykluczenia użytkownika z Programu, Punkty zgromadzone przez użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do Użytkownika zostanie zamknięte.

21. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Punkty zgromadzone przez użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do użytkownika zostanie zamknięte.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny. Sprzedawca podaje zmieniony Regulamin do wiadomości użytkowników poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Programu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Organizatora. W takim przypadku Sprzedawca wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów. Po upływie ww. terminu nabycie Nagród nie będzie możliwe.

24. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym można zgłaszać listownie na adres: Biuro D’ALCHEMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] przed jego upływem lub listownie na adres Sprzedawcy. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, w Załączniku Nr 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy przesyłając go pod następujący adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro).  Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić i wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył w/w Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od w/w Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od w/w Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru z uwagi na pkt 9 poniżej.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)].

10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru i niezgodności Towaru z umową.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w ramach Serwisu jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie dostępne jest w Polityce prywatności.

 

VIII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 • aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

X. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku Towaru (wad ilościowych) lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową (wad jakościowych), Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy w formie reklamacji listownie na adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr zamówienia), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu, celem wykonania czynności wyjaśniających, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zostać zobowiązany do udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail lub nr telefonu, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

 

XI. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta bądź w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODP. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48500032010. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–J a/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 09.04.2021 r. do 20.04.2023 r. (archiwalny)

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Program lojalnościowy
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Serwis
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 10. Reklamacja i zwrot towaru
 11. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym D’ALCHÈMY pod adresem internetowym: https://dalchemyskincare.com

2. Kontakt  ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem do korespondencji: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro); pod adresem siedziby wskazanym poniżej, adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu +48500032010. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę D’ALCHÈMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594063, o nr NIP 6762498711, REGON 363320775.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dalchemyskincare.com

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - przez złożone Zamówienia Kupujący składa spółce D'ALCHÈMY Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług https://dalchemyskincare.com  przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Kupujący zgodnie postanowią inaczej.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

6. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, nieodpłatna i związana z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu dostawy, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu D’ALCHÈMY. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

7. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Cena brutto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

14. W momencie gdy wartość zamówionych Towarów przekroczy 149 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

16. W Sklepie do każdego zakupu wystawiany jest rachunek lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Rachunek lub faktura są wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedający rozpatruje reklamacje lub zwroty.

17. Rachunek lub faktura VAT wystawiane są automatycznie i przesyłane Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o doręczeniu Zamówienia do Kupującego, na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.  

18. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z części Towaru.

19. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

20. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać. Towar staje się własnością Kupującego w momencie dostawy do Klienta.

21. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1-556.3KC.

23. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a)    Płatności Online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

banner płatności shoper

banner płatności shoper

b) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru. Opcja dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przy płatnościach elektronicznych w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym, a w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek z którego został nadany przelew).

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla zamówień złożonych w PLN, natomiast dostawy do krajów Unii Europejskiej realizowane są dla zamówień złożonych w EURO. Koszty i sposoby dostawy zawiera punkt 5 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczona na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL (lub innych m.in. Inpost Kurier, FedEx itp.) oraz Paczkomatów Inpost.

5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia:

Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej:

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Kurier skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

7. Przy dostawie Towaru Kupujący powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem, a następnie dokonać potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie  o zaistniałej szkodzie Sprzedającego.

9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.

10. Zamówienia wysyłane są w dni robocze, ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

11. Termin dostawy wynosi:

a)    1-2 dni robocze - w przypadku dostaw na terenie Polski

b)    do 5 dni roboczych - w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

12. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

V. Program lojalnościowy

1. Program lojalnościowy (dalej zwany „Programem”) jest skierowany do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym D’ALCHÉMY.

2. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne dla Użytkowników.

3. Program skierowany jest do pełnoletnich Klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, którzy posiadają aktywne Konto Klienta. W przypadku Klientów nieposiadających Konta, przystąpienie do Programu następuje poprzez założenie Konta w Sklepie Internetowym, do czego wymagane jest wypełnienie internetowego formularza rejestracji dostępnego na stronie sklepu internetowego.

4. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno aktywne Konto Klienta.

5. Na potrzeby korzystania przez Użytkownika z uprawnień wynikających z Programu konieczna jest identyfikacja Użytkownika (dalej „Identyfikacja”), która następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika na Koncie Klienta w sklepie internetowym. Jeżeli nie dokonano Identyfikacji przy zakupie, nie ma możliwości późniejszego naliczenia Punktów za taki zakup, np. na podstawie okazanego paragonu.

6. Za każdy zakup w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, przy którym dokonano Identyfikacji Użytkownika (dalej „Zakup”), Użytkownik otrzymuje Punkty (zwane dalej „Punktami”), które zapisywane są na indywidualnym Koncie Klienta na zasadach opisanych poniżej:

a) za każde pełne 10 zł wydane na Zakupy Użytkownik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości Zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych;

b) poprzez Zakup należy rozumieć jedną transakcję sprzedaży, niezależnie od tego, czy w danej transakcji Użytkownik zakupił jeden produkt, czy więcej produktów;

c) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę nabywanych produktów bez uwzględniania kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki;

d) punkty przyznawane są automatycznie po realizacji zamówienia (dostarczeniu przesyłki).

7. Sprzedawca uruchamia promocję, której celem jest premiowanie za pomocą punktów lojalnościowych zarejestrowanych Użytkowników, zamieszczających w sklepie internetowym opinię o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Opinie wystawione przez Użytkowników podlegają każdorazowo akceptacji Sprzedającego, przed ich publikacją. Zarejestrowany Użytkownik może wystawić wyłącznie jedną opinię dla każdego produktu, oferowanego przez Sprzedawcę.

Za każdą zaakceptowaną i opublikowaną opinię Użytkownik otrzymuje 10 pkt w programie lojalnościowym. Punkty promocyjne w programie lojalnościowym zostają naliczone w momencie akceptacji przez administratora wystawionej przez Użytkownika opinii. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji opinii bez podawania przyczyn, w szczególności gdy naruszają one zasady współżycia społecznego (obraźliwe sformułowania, opinie skrajnie nierzetelne) bądź noszących znamiona działań z zakresu nieuczciwej konkurencji. Promocja trwa od momentu jej uruchomienia przez Sprzedawcę do końca dnia roboczego, w którym Sprzedawca podjął decyzję o jej zakończeniu.

8. Jeżeli Użytkownik skorzysta z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych wówczas Punkty przyznane za ten Zakup zostaną anulowane.

9. Punkty zebrane na Koncie przez Użytkownika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta. Czas liczony jest osobno dla punktów dodanych w ramach jednego wydarzenia, np. za rejestrację. W pierwszej kolejności zużywane są najstarsze punkty.

10. Użytkownik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów wymieniając je na nagrody (produkty) za symboliczną dopłatą 1 zł.

11. Lista nagród możliwych do zdobycia za dopłatą 1 zł, wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody.

12. Zmiana listy wskazanej w ust. 11 odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy i nie stanowi zmiany Regulaminu.

13. Punkty są odliczane automatycznie z konta Użytkownika, po wymianie ich na nagrody.

14. Zgromadzone punkty nie mogą być wykorzystywane do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.

15. Sprzedawca może stosować promocyjne zasady zamiany Punktów na Rabaty lub inne korzyści, które można uzyskać w zamian za Punkty (np. prezenty, produkty gratis), odbiegające od podstawowych zasad opisanych powyżej. Zasady promocyjne nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia Użytkowników w stosunku do zasad podstawowych.

16. Ograniczenia dotyczące Punktów:

a) punkty i uprawnienia wynikające uczestnictwa w Programie nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone przez Użytkownik na osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie osoby są Użytkownikami Programu, czy nie;

b) użytkownik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby;

c) użytkownik może korzystać z Punktów tylko na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zasadach przewidzianych w dodatkowych akcjach promocyjnych, które mogą być prowadzone przez Organizatora. Punkty zbierane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na środki pieniężne w jakiejkolwiek innej postaci.

17. Sprzedawca może czasowo zablokować Konto Klubu danego Uczestnika lub trwale wykluczyć Uczestnika Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) uczestnik narusza postanowienia Regulaminu;

b) uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe;

c) uczestnik podał się za inną osobę;

18. Konto zablokowane może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny blokady.

19. Jeżeli Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane na potrzeby Programu, wówczas dalszy udział Użytkownika w Programie będzie niemożliwy.

20. W przypadku wykluczenia Użytkownika z Programu, Punkty zgromadzone przez Użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do Użytkownika zostanie zamknięte.

21. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Punkty zgromadzone przez Użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do Użytkownika zostanie zamknięte.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny. Sprzedawca podaje zmieniony Regulamin do wiadomości Użytkowników poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Programu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Organizatora. W takim przypadku Sprzedawca wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów. Po upływie ww. terminu nabycie Nagród nie będzie możliwe.

24. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym można zgłaszać listownie na adres: Biuro D’ALCHEMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, w Załączniku Nr 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy przesyłając go pod następujący adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro).  Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)].

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w ramach Serwisu jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie dostępne jest w Polityce prywatności.

 

VIII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 • aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

X. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru (wad ilościowych) lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr zamówienia), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

 

XI. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta bądź w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODP. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platfory ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48500032010. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–J a/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 20.01.2021 r do 08.04.2021 r. (archiwalny)

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Program lojalnościowy
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Serwis
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 10. Reklamacja i zwrot towaru
 11. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym D’ALCHÈMY pod adresem internetowym: https://dalchemyskincare.com

2. Kontakt  ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem do korespondencji: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro); pod adresem siedziby wskazanym poniżej, adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu +48500032010. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę D’ALCHÈMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594063, o nr NIP 6762498711, REGON 363320775.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dalchemyskincare.com

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - przez złożone Zamówienia Kupujący składa spółce D'ALCHÈMY Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług https://dalchemyskincare.com  przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Kupujący zgodnie postanowią inaczej.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

6. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, nieodpłatna i związana z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu dostawy, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu D’ALCHÈMY. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

7. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Cena brutto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

14. W momencie gdy wartość zamówionych Towarów przekroczy 149 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

16. W Sklepie do każdego zakupu wystawiany jest rachunek lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Rachunek lub faktura są wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedający rozpatruje reklamacje lub zwroty.

17. Rachunek lub faktura VAT wystawiane są automatycznie i przesyłane Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o doręczeniu Zamówienia do Kupującego, na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.  

18. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z części Towaru.

19. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

20. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać. Towar staje się własnością Kupującego w momencie dostawy do Klienta.

21. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1-556.3KC.

23. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a)    Płatności Online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

banner płatności shoper

banner płatności shoper

b) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru. Opcja dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przy płatnościach elektronicznych w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym, a w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek z którego został nadany przelew).

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla zamówień złożonych w PLN, natomiast dostawy do krajów Unii Europejskiej realizowane są dla zamówień złożonych w EURO. Koszty i sposoby dostawy zawiera punkt 5 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczona na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL (lub innych m.in. Inpost Kurier, FedEx itp.) oraz Paczkomatów Inpost.

5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia:

Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 

 

 

 

 

Dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej: 

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Kurier skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

7. Przy dostawie Towaru Kupujący powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem, a następnie dokonać potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie  o zaistniałej szkodzie Sprzedającego.

9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.

10. Zamówienia wysyłane są w dni robocze, ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

11. Termin dostawy wynosi:

a)    1-2 dni robocze - w przypadku dostaw na terenie Polski

b)    do 5 dni roboczych - w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

12. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

V. Program lojalnościowy

1. Program lojalnościowy (dalej zwany „Programem”) jest skierowany do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym D’ALCHÉMY.

2. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne dla Użytkowników.

3. Program skierowany jest do pełnoletnich Klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, którzy posiadają aktywne Konto Klienta. W przypadku Klientów nieposiadających Konta, przystąpienie do Programu następuje poprzez założenie Konta w Sklepie Internetowym, do czego wymagane jest wypełnienie internetowego formularza rejestracji dostępnego na stronie sklepu internetowego.

4. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno aktywne Konto Klienta.

5. Na potrzeby korzystania przez Użytkownika z uprawnień wynikających z Programu konieczna jest identyfikacja Użytkownika (dalej „Identyfikacja”), która następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika na Koncie Klienta w sklepie internetowym. Jeżeli nie dokonano Identyfikacji przy zakupie, nie ma możliwości późniejszego naliczenia Punktów za taki zakup, np. na podstawie okazanego paragonu.

6. Za każdy zakup w sklepie internetowym D’ALCHÉMY, przy którym dokonano Identyfikacji Użytkownik (dalej „Zakup”), Użytkownik otrzymuje Punkty (zwane dalej „Punktami”) zapisywane są na indywidualnym Koncie Klienta na zasadach opisanych poniżej:

a) za każde pełne 10 zł wydane na Zakupy Użytkownik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości Zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych;

b) poprzez Zakup należy rozumieć jedną transakcję sprzedaży, niezależnie od tego, czy w danej transakcji Użytkownik zakupił jeden produkt, czy więcej produktów;

c) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę nabywanych produktów bez uwzględniania kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki;

d) punkty przyznawane są automatycznie po dokonaniu transakcji.

7. Sprzedawca może stosować promocyjne zasady punktowania (np. „punkty gratis”, „podwojenie punktów”), odbiegające od podstawowych zasad punktowania.

8. Jeżeli Użytkownik skorzysta z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych wówczas Punkty przyznane za ten Zakup zostaną anulowane.

9. Punkty zebrane na Koncie przez Użytkownika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta. Czas liczony jest osobno dla punktów dodanych w ramach jednego wydarzenia, np. za rejestrację. W pierwszej kolejności zużywane są najstarsze punkty.

10. Użytkownik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów wymieniając je na nagrody (produkty) za symboliczną dopłatą 1 zł.

11. Lista nagród możliwych do zdobycia za dopłatą 1 zł, wskazująca liczbę Punktów koniecznych do odbioru danej nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zmiana listy wskazanej w ust. 11 odbywa się poprzez zamieszczenie nowej listy i nie stanowi zmiany Regulaminu.

13. Punkty są odliczane automatycznie z konta Uczestnika, po wymianie ich na nagrody.

14. Zgromadzone punkty nie mogą być wykorzystywane do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.

15. Sprzedawca może stosować promocyjne zasady zamiany Punktów na Rabaty lub inne korzyści, które można uzyskać w zamian za Punkty (np. prezenty, produkty gratis), odbiegające od podstawowych zasad opisanych powyżej. Zasady promocyjne nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia Użytkowników w stosunku do zasad podstawowych.

16. Ograniczenia dotyczące Punktów:

a) punkty i uprawnienia wynikające uczestnictwa w Programie nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie osoby są Użytkownikami Programu, czy nie;

b) użytkownik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby;

c) użytkownik może korzystać z Punktów tylko na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zasadach przewidzianych w dodatkowych akcjach promocyjnych, które mogą być prowadzone przez Organizatora. Punkty zbierane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na środki pieniężne w jakiejkolwiek innej postaci.

17. Sprzedawca może czasowo zablokować Konto Klubu danego Uczestnika lub trwale wykluczyć Uczestnika Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) uczestnik narusza postanowienia Regulaminu;

b) uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe;

c) uczestnik podał się za inną osobę;

18. Konto zablokowane może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny blokady.

19. Jeżeli Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane na potrzeby Programu, wówczas dalszy udział Użytkownika w Programie będzie niemożliwy.

20. W przypadku wykluczenia Użytkownika z Programu, Punkty zgromadzone przez Użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do Użytkownika zostanie zamknięte.

21. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Punkty zgromadzone przez Użytkownika zostaną unieważnione, a Konto Klienta należące do Użytkownika zostanie zamknięte.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny. Sprzedawca podaje zmieniony Regulamin do wiadomości Użytkowników, w tym poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana członkom Programu co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu na stronie internetowej Organizatora. W takim przypadku Sprzedawca wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie Punktów. Po upływie ww. terminu nabycie Nagród nie będzie możliwe.

24. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym można zgłaszać listownie na adres: Biuro D’ALCHEMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja wymagała uzupełnienia, termin liczony jest od dnia wpływu uzupełnienia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, w Załączniku Nr 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy przesyłając go pod następujący adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro).  Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)].

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

 

VIII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 • aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

X. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru (wad ilościowych) lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr zamówienia), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

 

XI. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta bądź w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODP. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platfory ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48500032010. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–J a/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 5.11.2017 r. do 19.01.2021 r. (archiwalny)

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Serwis
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Reklamacja i zwrot towaru
 10. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym D’ALCHÈMY pod adresem internetowym: https://dalchemyskincare.com

2. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem do korespondencji: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro); pod adresem siedziby wskazanym poniżej, adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu +48500032010.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę D’ALCHÈMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594063, o nr NIP 6762498711, REGON 363320775.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dalchemyskincare.com

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - przez złożone Zamówienia Kupujący składa spółce D'ALCHÈMY Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług https://dalchemyskincare.com przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Kupujący zgodnie postanowią inaczej.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

6. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, nieodpłatna i związana z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu dostawy, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu D’ALCHÈMY. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

7. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Cena brutto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

14. W momencie gdy wartość zamówionych Towarów przekroczy 149 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

16. W Sklepie do każdego zakupu wystawiany jest rachunek lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Rachunek lub faktura są wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedający rozpatruje reklamacje lub zwroty.

17. Rachunek lub faktura VAT wystawiane są automatycznie i przesyłane Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o doręczeniu Zamówienia do Kupującego, na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.

18. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z części Towaru.

19. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

20. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać. Towar staje się własnością Kupującego w momencie dostawy do Klienta.

21. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1-556.3KC.

23. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a) Płatności Online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

banner płatności shoper

banner płatności shoper

b) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru. Opcja dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przy płatnościach elektronicznych w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym, a w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek z którego został nadany przelew).

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla zamówień złożonych w PLN, natomiast dostawy do krajów Unii Europejskiej realizowane są dla zamówień złożonych w EURO. Koszty i sposoby dostawy zawiera punkt 5 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczona na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL (lub innych m.in. Inpost Kurier, FedEx itp.) oraz Paczkomatów Inpost.

5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia:

Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 

 

 

 

 

Dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej:

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Kurier skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

7. Przy dostawie Towaru Kupujący powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem, a następnie dokonać potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie o zaistniałej szkodzie Sprzedającego.

9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.

10. Zamówienia wysyłane są w dni robocze, ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

11. Termin dostawy wynosi:

a) 1-2 dni robocze - w przypadku dostaw na terenie Polski

b) do 5 dni roboczych - w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

12. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, w Załączniku Nr 1.

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy przesyłając go pod następujący adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro). Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.

8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)].

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

 

VII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 • aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

IX. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru (wad ilościowych) lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Biuro D’ALCHÈMY Sp. z o.o., ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa (budynek B7, II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr zamówienia), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

 

X. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta bądź w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODP. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platfory ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48500032010.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–J a/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium